Klauzula informacyjna – proces rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy Cię, że:
Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka JC Partners Nieruchomości Sp. z o.o. NIP 5252852283, REGON 388238100, KRS 0000884611 reprezentowana przez: Ewę Jankowską-Elhadi oraz Izabelę Cholecką.

Nasze dane kontaktowe:
 1. adres do korespondencji: ul. Słomińskiego 7/35; 00-195 Warszawa
 2. adres poczty elektronicznej: biuro@jcpartners.pl
 3. numer telefonu: 732 468 468
W sprawie ochrony danych osobowych prosimy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: rokita.rodo@op.pl, wpisując w tytule wiadomości „RODO”.

Cele, podstawy i czas przechowywania
Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym oceny Twoich kwalifikacji, zdolności i umiejętności.
Będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 4 pkt 11 RODO) wyrażonej przez działanie potwierdzające - polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu do administratora. Dane przechowywać będziemy do momentu wycofania Twojej zgody, jednakże nie dłużej niż 1 rok.
Wyrażoną zgodę możesz cofnąć w każdym momencie. Przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem.

Odbiorcy danych
Twoje dane mogą zostać przekazane:
 • podmiotom, które dostarczają nam odpowiednie oprogramowania,
 • firmom zapewniającym wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych,
 • hostingodawcom,
 • firmom świadczącym usługi w zakresie HR,
 • kancelariom prawnym i doradczym.
Twoje dane osobowe mogą zostać udostępniane osobom upoważnionym oraz organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 17 czy 18 RODO).
 • przenoszenia danych.
Aby skorzystać z wymienionych praw prosimy o poinformowanie, które z nich i w jakim zakresie mamy zastosować pod adresem: rokita.rodo@op.pl.
Przysługuje Ci również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kontakt - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl; tel. 22 531 03 00).

Informacja o dobrowolności/obowiązku podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, przy czym podanie danych identyfikacyjnych, kontaktowych, danych o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.

Przekazywanie danych do państw trzecich
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.